https://www.traditionrolex.com/6
https://www.traditionrolex.com/6
https://www.traditionrolex.com/6
Obchodní podmínky | JIROMOTO BÍLEK - prodej, bazar a servis motorek a čtyřkolek
https://www.traditionrolex.com/6
I. Objednávky
 1. Objednávky přijímáme telefonicky i v písemné formě - emailem, poštou nebo prostřednictvím e-shopu. Na objednávce vždy uveďte jméno a úplnou adresu příjemce, IČO, DIČ, datum vystavení objednávky, jméno kontaktní osoby (včetně telefonního a emailového spojení) a požadovaný termín/způsob dodání.
 2. Adresu dodání uvádějte, jen pokud se liší od adresy fakturační.
 3. U objednaného zboží vždy uvádějte kód výrobku, název, velikost, barvu a další upřesňující údaje – vyhnete se tím případným nedorozuměním.II. Dodací podmínky

 1. Zboží je ve sjednaném termínu expedováno dohodnutým způsobem, případně lze zboží vyzvednout osobně.
 2. Vrácení zboží je možné ve lhůtě do 14 dní po přijetí, zboží nesmí vykazovat známky používání a montáže. Před odesláním zpět prodejci musí být vhodně zabaleno pro zabránění poškození během dopravy. V opačném případě nebude reklamace uznána.
 


III. Doprava zboží

 1. V případě, že je zboží zasláno poštou, je k jeho ceně připočítána příslušná částka dle platného ceníku zvoleného přepravce ( Česká pošta, PPL ).
 2. Za doručenou bude považována i zásilka, která nebude doručena, ale doručovatel ji vrátí zpět zákazníkovi jako nedoručenou z důvodu, že zákazník nebude na příslušné adrese dosažitelný.
 


IV. Platební podmínky a reklamace

 1. Zboží je s výjimkou specificky dohodnutých podmínek zasíláno na dobírku.
 2. Po obdržení zboží je kupující povinen vizuálně zkontrolovat stav obalu zboží, v případě jeho poškození sepsat s řidičem protokol o poškození zboží. Doporučujeme takové zboží ihned rozbalit a převzít pouze v případě, že není poškozeno.
 3. Chybně objednané zboží nebo zboží, které vzhledem ke svým vlastnostem nesplňuje očekávání kupujícího, je tento oprávněn vrátit do 14 dní ode dne obdržení zboží.
 4. Po obdržení a kontrole vráceného zboží bude kupujícímu vystaven prodejní dobropis v termínu nejdéle do 10-ti pracovních dnů.
 5. Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží je sídlo prodávajícího. Kupující nemá vedle nároku z vady zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku dodání zboží s případnými vadami.
 6. O způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající v součinnosti s kupujícím, a to opravou vadného zboží, jeho výměnou za bezvadné nebo vrácením kupní částky.
 7. Povinnost kupujícího zaplatit smluvní cenu je splněna připsáním sjednané částky na účet prodávajícího v peněžním ústavu prodávajícího, nebo zaplacením sjednané částky v hotovosti.
 8. Kupující nabývá vlastnické právo ke koupi zboží úplným zaplacením kupní ceny.
 9. Podmínkou pro přijetí nové objednávky je uhrazení veškerých pohledávek.
 

V. Záruka, slevy a smluvní sankce

 1. Záruční doba je dva roky, záruční list je plně nahrazen účetním dokladem (fakturou) vystaveným prodávajícím.
 2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím užíváním, dále na vady zapříčiněné neodbornou montáží, zanedbáním doporučené údržby a používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze. Dále se nevztahuje při používání výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.
  

V Chotěboři dne 22. 7. 2009 

Mgr. Alena Ondráčková, jednatelka společnosti
 
 
 

Návod k obsluze čtyřkolka GLADIATOR X520


Čtyřkolka JOURNEYMAN X520

 

Návod k obsluze GLADIATOR X450


Návod k obsluze Gladiátor X450

 

Návod k obsluze GLADIATOR X8


Gladiator X8 - návod k obsluze

 


https://www.traditionrolex.com/6